top of page
CINZEL3 gold VI.png

REGULAMIN PRZESTRZENI "DOTYK OBECNOŚCI"

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. "Dotyk Obecności" to przestrzeń prowadzona przez Gminę Wyznaniową Warszawa Mokotów (zwaną dalej Gminą) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czereśniowa 13 , 05-520 Konstancin - Jeziorna, NIP 521-384-19-73 Regon 380885159 i oparty jest o zasoby Gminy. 

 2. Gmina upowszechnia edukację prozdrowotną i wspiera praktykę ruchu, rozwijanie świadomości oraz dba o promowanie życia w zgodzie z Naturą, odtwarzanie oraz rozwój zdrowych więzi międzyludzkich.

 3. "Dotyk Obecności" to przestrzeń mocy i transformacji, w której odbywają się wydarzenia wspierające więzi i relacje międzyludzkie; wydarzenia edukacyjne w zakresie utrzymania i profilaktyki zdrowia psycho-emocjonalnego, a także uświęcone rytuały dotyku oraz ceremonie prowadzone w intencji integracji ducha i ciała.

 4. Wszystkie przekazane składki i darowizny służą do realizowania celów kultowych Gminy, w tym prowadzenia misji Gminy w ramach organizowanych przez nią wyjazdów, spotkań edukacyjnych, liturgii, projektów, nauk, tworzenia, utrzymania oraz rozwoju budynków i przestrzeni.

 5. Gmina opiera swoją działalność statutową o zaufanie międzyludzkie oraz dobrowolność wspierania tejże działalności.

 6. Gmina zastrzega sobie prawo do wspierania członków swoich społeczności wdzięcznością w postaci m.in zapraszania do uczestnictwa w wydarzeniach i wyjazdy edukacyjnych, przekazywania wytwarzanych lub posiadanych przez Gminę zasobów intelektualnych i materialnych. Głównym celem takiego wyrazu wdzięczności jest wspieranie rozwoju świadomości i łączności z Naturą oraz społecznością osób obdarowanych.

 7. Gmina, w związku z realizacją jej celów kultowych, chcąc wesprzeć rozwój duchowy członków swojej wspólnoty oraz umożliwić im pojednanie ze sobą oraz innymi ludźmi, prowadzi edukację prozdrowotną (Duchową, Cielesną i Umysłową) a szczególnie wspiera praktykę ruchu, rozwój świadomości ludzkiej oraz dba o promowanie życia w zgodzie i świadomym kontakcie z Naturą, odtwarzanie oraz rozwój zdrowych więzi międzyludzkich.

 8. Osoby biorące udział w spotkaniach, wydarzeniach, warsztatach, ceremoniach i rytuałach organizowanych przez "Dotyk Obecności" oraz korzystające z zasobów posiadanych przez Gminę, zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.


§ 2
Definicje

 • Rytuał - Szereg czynności wykonywanych w określonej intencji.

 • Rytuał Dotyku - Szereg intuicyjnie wykonywanych czynności w intencji uzdrowienia, powrotu do równowagi i harmonii wewnętrznej człowieka. Rytuał może zawierać Dotyk w formie duchowej poprzez świadomość, obecność i medytację, bazując na ciałach subtelnych i energetycznych człowieka. A także dotyk na poziomie ciała fizycznego o różnym natężeniu i różnej częstotliwości. 

 • Rytuał Tantryczny - wszelkie czynności wykonywane w intencji pobudzenia energii życiowej wewnątrz ciała człowieka oraz świadome kierowanie jej przepływem. 

 • Ceremonia - spotkanie, którego intencją jest celebracja, świętowanie i oddanie czci wyznawanym wartościom.

 • Ceremonia Bliskości - to przestrzeń tworzona na potrzeby celebracji przepływu życia w nas. Zarówno indywidualnie wewnątrz siebie samego jak i w relacji z drugim człowiekiem.  Takie spotkanie może odbywać się w każdym miejscu na Ziemi. Mogą uczestniczyć w niej dwie, trzy, cztery lub więcej osób. Ceremonia Bliskości jest oparta głównie na prowadzeniu intuicyjnym wszystkich uczestników ceremoni. Może zawierać w sobie bliskie spotkanie z drugim człowiekiem poprzez patrzenie sobie w oczy, dotyk, medytację, masaż, wspólny posiłek, spacer lub inne wspólne spędzanie razem czasu w bliskości - to znaczy we wzajemny widzeniu i czuciu siebie.


§ 3
Kontakt z Gminą

 1. Adres Gminy: ul. Czereśniowa 13 , 05-520 Konstancin -Jeziorna

 2. Adres e-mail przestrzeni "Dotyk Obecności": dotykobecnosci@gmail.com

 3. Numer rachunku bankowego: 52 1090 1043 0000 0001 5243 2505


§ 4
Informacje ogólne

 1. Gmina w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu przestrzeni "Dotyk Obecności" spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem spełnienia założeń technicznych określonych w Regulaminie.


§ 5
Główne założenia przestrzeni "Dotyk Obecności".

 1. "Dotyk Obecności" jest to przestrzeń tworzona dla dobra społecznego, ze szczególną uważnością dla ludzkich potrzeb i wewnętrznej, emocjonalnej wrażliwości człowieka. Jest to miejsce mocy, transformacji, otwierania siebie na nowe życie, a także celebracji połączeń międzyludzkich. "Dotyk Obecności" to miejsce tworzone z pasji dla przepływu życia, które manifestuje się w każdym człowieku i w każdej istocie na Ziemi. Dbanie o ten przepływ - jego czystość, drożność i równowagę jest główną motywacją dla stwarzania tego miejsca mocy. "Dotyk Obecności" to przestrzeń o wymiarze metafizycznym, to znaczy, istnieje poza ludzkiem rozumieniem i wolne jest od klasyfikacji w wymiaru mentalnego. Wolny jest od definicji ludzkiego rozumienia i dzięki temu ma moc transformacji oraz uzdrawiania na wielu poziomach. 

 2. Wspieranie rozwoju człowieka w kontekście jego duchowości oraz zdrowia psycho-emocjonalnego a także dbanie o profilaktykę zdrowia na co dzień. 

 3. Zapraszanie do poszerzania świadomości oraz wiedzy w obszarach duchowej natury człowieka, funkcjonowania ciała fizycznego oraz dbania o dobrostan, zdrowie i spokój wewnętrzny. 

 4. Wspieranie wolnej kreacji, potrzeby zmiany i transformacji wewnętrznej człowieka. Wspieranie w oczyszczaniu energetycznym, mentalnym oraz z poziomu ciała fizycznego. 

 5. W rama przestrzeni Dotyk Obecności dostępne są spotkania, rytuały, ceremonie, a także warsztaty pogłębiające świadomość ciała, natury umysłu i ducha. Każde ze spotkań tworzone jest w sposób indywidualny oraz intencjonalny. To znaczy, że ma jasno określony kierunek, a jego przebieg ma charakter organiczny - intuicyjny w oparciu o zaufanie do inteligencji Uniwersalnego Źródła.

 6. Przestrzeń "Dotyk Obecności" może manifestować się w każdym miejscu na świecie i w dowolnej przestrzeni natury fizycznej. Przyjmowanie interesantów na ceremonie, rytuały oraz spotkania mogą odbywać się wśród dzikiej przyrody lub w miejscach zaprzyjaźnionych i sprzyjających otwieraniu się człowieka na jego własną głęboką naturę. 


§ 6
Zasady rytuałów, ceremonii,
spotkań i wydarzeń, zwanymi dalej "spotkaniem" w ramach przestrzeni "Dotyk Obecności"

 1. Każdy rodzaj spotkania wymaga od człowieka zainteresowanego udziałem - otwartości umysłu i serca ( to znaczy w pełnym zaufaniu dla sprawczej mocy duchowego wymiaru).

 2. Każdy z interesantów podejmujący chęć udziału w spotkaniu jest zobowiązany do wzięcia w pełni odpowiedzialności za siebie, za swój stan zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego, a także za stan świadomości po i w trakcie jakiegokolwiek ze spotkań. 

 3. Przed udziałem w spotkaniu zaprasza się do oczyszczenia ciała i umysłu w dowolny sposób, a także sformułowania intencji, która będzie wyznaczała kierunek spotkania. 

 4. Wszelkie spotkania w ramach działalności przestrzeni "Dotyk Obecności" odbywają się z należytą uważnością i szacunkiem dla drugiej istoty. Dotyczy to, zarówno prowadzącego spotkanie jak i uczestnika. 

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Każdy uczestnik przestrzeni "Dotyk obecności" akceptuje powyższy regulamin bez potrzeby pisemnej akceptacji.

 2. W spotkaniach, rytuałach, ceremoniach oraz wydarzeniach przestrzeni "Dotyk Obecności" mogą brać udział tylko osoby świadomie podejmujące decyzję o uczestnictwie, osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z wydarzeń, spotkań, ceremoni, czy rytuałów. 

 3. Każdy uczestnik przestrzeni "Dotyk Obecności" samodzielnie odpowiada za wszelkie skutki zdrowotne przebywania w przestrzeni.


§ 8
Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzach zgłoszeniowych jest Gmina.

 2. Dane osobowe z formularzy zgłoszeniowych są gromadzone przez administratora za pośrednictwem "Dotyk Obecności" i  zbierane są w celu realizacji działań przestrzeni "Dotyk Obecności" oraz w celach informacyjnych i komunikacyjnych.

 3. Przestrzeń "Dotyk Obecności" zastrzega sobie wykorzystywanie danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska osób zgłaszających się poprzez formularz zgłoszeniowy do informowania o spotkaniach, warsztatach, ceremoniach i rytuałach tworzonych w ramach przestrzeni "Dotyk Obecności" w przyszłości.

 4. Podanie danych osobowych w formularzach zgłoszeniowych w ramach działań przestrzeni "Dotyk Obecności" jest dobrowolne, Jednak niepodanie wskazanych w formularzach danych osobowych wnioskowanych przez "Dotyk Obecności" ogranicza przyjęcie interesanta na spotkania odbywające się w ramach "Dotyk Obecności.

 • Instagram
 • Facebook
 • Youtube
bottom of page