top of page

Regulamin

§ 1
Postanowienia wstępne

 1.  "ŚWIĄTYNIA SERCA" to przestrzeń prowadzona przez Gminę Wyznaniową Warszawa Mokotów (zwaną dalej Gminą) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czereśniowa 13 , 05-520 Konstancin - Jeziorna, NIP 521-384-19-73 Regon 380885159 i oparty jest o zasoby Gminy. 

 2. Gmina upowszechnia edukację prozdrowotną i wspiera praktykę ruchu, rozwijanie świadomości oraz dba o promowanie życia w zgodzie z Naturą, odtwarzanie oraz rozwój zdrowych więzi międzyludzkich.

 3. "ŚWIĄTYNIA SERCA" to przestrzeń mocy i transformacji, w której odbywają się wydarzenia i spotkania wspierające więzi i relacje międzyludzkie; wydarzenia edukacyjne w zakresie utrzymania i profilaktyki zdrowia psycho-emocjonalnego, a także uświęcone rytuały dotyku oraz ceremonie prowadzone w intencji integracji ducha i ciała.

 4. Wszystkie przekazane składki i darowizny służą do realizowania celów kultowych Gminy, w tym prowadzenia misji Gminy w ramach organizowanych przez nią wyjazdów, spotkań edukacyjnych, liturgii, projektów, nauk, tworzenia, utrzymania oraz rozwoju budynków i przestrzeni.

 5. Gmina opiera swoją działalność statutową o zaufanie międzyludzkie oraz dobrowolność wspierania tejże działalności.

 6. Gmina zastrzega sobie prawo do wspierania członków swoich społeczności wdzięcznością w postaci m.in zapraszania do uczestnictwa w wydarzeniach i wyjazdy edukacyjnych, przekazywania wytwarzanych lub posiadanych przez Gminę zasobów intelektualnych i materialnych. Głównym celem takiego wyrazu wdzięczności jest wspieranie rozwoju świadomości i łączności z Naturą oraz społecznością osób obdarowanych.

 7. Gmina, w związku z realizacją jej celów kultowych, chcąc wesprzeć rozwój duchowy członków swojej wspólnoty oraz umożliwić im pojednanie ze sobą oraz innymi ludźmi, prowadzi edukację prozdrowotną (Duchową, Cielesną i Umysłową) a szczególnie wspiera praktykę ruchu, rozwój świadomości ludzkiej oraz dba o promowanie życia w zgodzie i świadomym kontakcie z Naturą, odtwarzanie oraz rozwój zdrowych więzi międzyludzkich.

 8. Osoby biorące udział w spotkaniach, wydarzeniach, warsztatach, ceremoniach i rytuałach w ramach "ŚWIĄTYNI SERCA" oraz korzystające z zasobów posiadanych przez Gminę, zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.


§ 2
Definicje

 • Rytuał - Szereg czynności wykonywanych w określonej intencji.

 • Rytuał Dotyku - Szereg intuicyjnie wykonywanych czynności w intencji uzdrowienia, powrotu do równowagi i harmonii wewnętrznej człowieka. Rytuał może zawierać Dotyk w formie duchowej poprzez świadomość, obecność i medytację, bazując na ciałach subtelnych i energetycznych człowieka. A także dotyk na poziomie ciała fizycznego o różnym natężeniu i różnej częstotliwości. 

 • Rytuał Tantryczny - wszelkie czynności wykonywane w intencji pobudzenia energii życiowej wewnątrz ciała człowieka oraz świadome kierowanie jej przepływem. 

 • Ceremonia - spotkanie, którego intencją jest celebracja, świętowanie i oddanie czci wyznawanym wartościom.

 • Formularz Zgłoszeniowy - pisemna chęć uczestnictwa w organizowanych przez "ŚWIĄTYNIE  SERCA" ceremonii, rytuałów i spotkaniach.


§ 3
Kontakt z Gminą

 1. Adres Gminy: ul. Czereśniowa 13 , 05-520 Konstancin -Jeziorna

 2. Adres e-mail "ŚWIĄTYNI SERCA" dotykobecnosci@gmail.com

 3. Numer rachunku bankowego: 52 1090 1043 0000 0001 5243 2505


§ 4
Informacje ogólne

 1. Gmina w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu "ŚWIĄTYNI SERCA" spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem spełnienia założeń technicznych określonych w Regulaminie.


§ 5
Główne założenia "ŚWIĄTYNI SERCA"

 1. "ŚWIĄTYNIA SERCA" jest to przestrzeń tworzona dla dobra społecznego, ze szczególną uważnością dla ludzkich potrzeb i wewnętrznej, emocjonalnej wrażliwości człowieka. Jest to miejsce mocy, transformacji, otwierania siebie na nowe życie, a także celebracji połączeń międzyludzkich. "ŚWIĄTYNIA SERCA" to miejsce tworzone z pasji dla przepływu życia, które manifestuje się w każdym człowieku i w każdej istocie na Ziemi. Dbanie o ten przepływ - jego czystość, drożność i równowagę jest główną motywacją dla stwarzania tego miejsca mocy. "ŚWIĄTYNIA SERCA" to przestrzeń o wymiarze metafizycznym - to znaczy, istnieje poza ludzkim rozumieniem i wolne jest od klasyfikacji wymiaru mentalnego. Wolny jest od definicji ludzkiego rozumienia i dzięki temu ma moc transformacji oraz uzdrawiania na wielu poziomach. 

 2. "ŚWIĄTYNIA SERCA" wspiera rozwój człowieka w kontekście jego duchowości oraz zdrowia psycho-emocjonalnego, a także dbałości o profilaktykę zdrowia na co dzień. 

 3. "ŚWIĄTYNIA SERCA"  zaprasza do poszerzania świadomości oraz wiedzy w obszarach duchowej natury człowieka, funkcjonowania ciała fizycznego oraz dbania o dobrostan, zdrowie i spokój wewnętrzny. 

 4. "ŚWIĄTYNIA SERCA"  wspiera w wolnej kreacji, potrzebach zmiany i transformacji wewnętrznej człowieka. Wspiera w oczyszczaniu energetycznym, mentalnym oraz na poziomie ciała fizycznego. 

 5. W rama "ŚWIĄTYNI SERCA" dostępne są spotkania, rytuały, ceremonie, a także warsztaty pogłębiające świadomość ciała, natury umysłu i ducha. Każde ze spotkań tworzone jest w sposób indywidualny oraz intencjonalny. To znaczy, że ma jasno określony kierunek, a jego przebieg ma charakter organiczny - intuicyjny w oparciu o zaufanie do inteligencji Uniwersalnego Źródła.

 6. "ŚWIĄTYNIA SERCA"  może manifestować się w każdym miejscu na świecie i w dowolnej przestrzeni natury fizycznej czy duchowej. Przyjmowanie interesantów na ceremonie, rytuały oraz spotkania mogą odbywać się wśród dzikiej przyrody lub w miejscach zaprzyjaźnionych i sprzyjających otwieraniu się człowieka na jego własną głęboką naturę. 


§ 6
Zasady rytuałów, ceremonii, spotkań i wydarzeń  w ramach
"ŚWIĄTYNI SERCA"

 1. Każdy rodzaj spotkania wymaga od człowieka zainteresowanego udziałem - otwartości umysłu i serca ( to znaczy w pełnym zaufaniu dla sprawczej mocy duchowego wymiaru).

 2. Każdy z interesantów podejmujący chęć udziału w spotkaniu jest zobowiązany do wzięcia w pełni odpowiedzialności za siebie, za swój stan zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego, a także za stan świadomości po i w trakcie jakiegokolwiek ze spotkań. 

 3. Przed udziałem w spotkaniu zaprasza się do oczyszczenia ciała i umysłu w sposób sugerowany przez "ŚWIĄTYNIE SERCA" lub w inny dowolny sposób, a także sformułowania intencji, która będzie wyznaczała kierunek spotkania. 

 4. Wszelkie spotkania w ramach "ŚWIĄTYNI SERCA" odbywają się z należytą uważnością i szacunkiem dla drugiej istoty. Dotyczy to, zarówno prowadzącego spotkanie jak i uczestnika. 

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Każdy uczestnik "ŚWIĄTYNI SERCA" akceptuje powyższy regulamin bez potrzeby pisemnej akceptacji w momencie przekroczenia progu "ŚWIĄTYNI SERCA" w miejscu, w którym aktualnie przebiega jej misja. 

 2. Zapisy na wydarzenia, rytuały, ceremonie i spotkania w ramach przestrzeni "ŚWIĄTYNI SERCA" odbywają się w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie.

 3. W spotkaniach, rytuałach, ceremoniach oraz wydarzeniach w ramach  "ŚWIĄTYNI SERCA" mogą brać udział tylko osoby świadomie podejmujące decyzję o uczestnictwie, osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z wydarzeń, spotkań, ceremonii, czy rytuałów organizowanych przez "ŚWIĄTYNIE SERCA".

 4. Każdy uczestnik "ŚWIĄTYNI SERCA" samodzielnie odpowiada za wszelkie zmiany w świadomości oraz skutki zdrowotne wynikające z przebywania w "ŚWIĄTYNI SERCA" i poprzez uczestnictwo z jakiegokolwiek ze spotkań w jej ramach.


§ 8
Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzach zgłoszeniowych jest Gmina.

 2. Dane osobowe interesantów z formularzy zgłoszeniowych są gromadzone przez administratora za pośrednictwem "ŚWIĄTYNI SERCA" i  zbierane są w celu realizacji działań "ŚWIĄTYNI SERCA" oraz w celach informacyjnych i komunikacyjnych.

 3. Przestrzeń "ŚWIĄTYNI SERCA" zastrzega sobie wykorzystywanie danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska osób zgłaszających się poprzez formularz zgłoszeniowy do informowania o spotkaniach, warsztatach, ceremoniach i rytuałach tworzonych w ramach "ŚWIĄTYNI SERCA" w przyszłości.

 4. Podanie danych osobowych w formularzach zgłoszeniowych w ramach działań "ŚWIĄTYNI SERCA" jest dobrowolne, Jednak nie podanie wskazanych w formularzach danych osobowych wnioskowanych przez "ŚWIĄTYNIE SERCA" ogranicza przyjęcie interesanta na spotkania odbywające się w jej ramach.

ŚwiąTYniA SercA

bottom of page